INTERNETOWY PLAN MIASTA

plan miasta

ROZKŁADY JAZDY

   
 
PKP


rozmiar: A A A
Czym jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Dokument ten ma wyznaczać konkretne działania dla miasta w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Celem wdrażania Planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Zielonki poprzez kontynuację rozpoczętych wiele lat temu działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Zielonka i innych podmiotów działających i funkcjonujących na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

Przyjęcie PGN ułatwi pozyskiwanie dodatkowych, preferencyjnych środków finansowych w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020, co więcej w niektórych obszarach finansowania posiadanie Planu jest warunkiem obligatoryjnym przy ubieganiu się o środki.
Szczegółowy zakres projektu obejmuje opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane  i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz jej poszczególnych sektorach i obiektach oraz przeprowadzenie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, szkolenia dla pracowników, opracowanie elementów wykorzystywanych  w opracowywanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i gaz. W przypadku wymagania przeprowadzona zostanie także strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Jak wygląda opracowanie Planu?
Przygotowanie Planu rozpocznie się od zidentyfikowania gospodarki energią w mieście.  
W tym celu do współpracy Urząd Miasta zaprosi zarówno lokalny przemysł i zakłady usługowe, ale również mieszkańców. W najbliższym czasie firma WGS84 Polska Sp. z o.o. przeprowadzi ankietyzację mieszkańców. Ankieterzy odwiedzą mieszkańców Zielonki w celu uzyskania tylko i wyłącznie informacji dotyczących źródła ciepła w lokalu, podstawowych informacji o lokalu oraz podjętych lub planowanych działaniach termomodernizacyjnych. Ankieterzy krótką ankietę przeprowadzą z mieszkańcami „w drzwiach”.
 Następnie, na podstawie uzyskanych informacji, oraz innych planów i strategii obowiązujących na terenie miasta, Wykonawca będzie mógł wskazać konkretne działania realizujące cele wyznaczone przez miasto. W kolejnym etapie opracowanie zostanie poddane konsultacjom społecznym. Tym samym każdy mieszkaniec będzie mógł zapoznać się z zawartością dokumentu. Krokiem finalizującym całe przedsięwzięcie będzie uchwalenie Planu.

Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasto Zielonka uzyskało dotację w wysokości 85% kosztów wykonania projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 – w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Zgłoś do: Add 'Czym jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)?' to WykopAdd 'Czym jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)?' to Live-MSNAdd 'Czym jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)?' to NetscapeAdd 'Czym jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)?' to Del.icio.usAdd 'Czym jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)?' to diggAdd 'Czym jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)?' to Stumble UponKALENDARIUM

Grudnia
Pn Wt Śr Cz Pt So
Nd
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31