INTERNETOWY PLAN MIASTA

plan miasta

ROZKŁADY JAZDY

   
 
PKP


rozmiar: A A A
Projekty zrealizowane

tytuł projektu:
"Wyrównywanie szans edukacyjnych w Zielonce poprzez indywidualizacje nauczania dzieci w klasach I-III szkól podstawowych"

kwota dofinansowania: 256 000,00 zł
szacowane całkowite koszty projektu: 256 000,00 zł.


Okres realizacji projektu: 1.09.2011 - 30.08.2013

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zrealizowany  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddzialania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

______________

tytuł projektu:
"Lepszy start w przyszłość dla uczniów ze szkół podstawowych w Zielonce"

wartość projektu: 801 766,00 zł
wnioskowane dofinansowanie: 734 050,00 zł

Projekt, w ramach którego zrealizowano zajęcia wyrównawcze i dodatkowe dla dzieci ze szkół podstawowych - klasy IV-VI.
W ramach projektu prowadzono również: doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną w zakresie:
- zajęcia kształcące umiejętności prospołeczne,
- terapia zaburzeń emocjonalnych,
- terapia pedagogiczna w zakresie usprawnienia korekcyjno-kompensacyjnego.

Okres realizacji projektu: 1.09.2011 - 30.06.2013

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zrealizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - konkurs otwarty nr 1/POKL/9.1.2/2011.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

______________


 
tytuł projektu:
"Do przedszkola uczęszczamy, lepszy start w naukę mamy - wsparcie zielonkowskich przedszkoli publicznych w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej"

wartość projektu: 670 460,00 zł
wnioskowane dofinansowanie: 659 460,00 zł

Projekt, w ramach którego zaplanowaliśmy:

- zwiększenie naboru dzieci w Przedszkolu nr 5,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla nowej sali,
- nieodpłatne zajęcia dla dzieci: z pedagogiem/ psychologiem, logopedą oraz dodatkowe z jęz. ang. + każdorazowo zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zrealizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - konkurs otwarty nr 1/POKL/9.1.2/2011.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

____________

tytuł projektu
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach na terenie Gminy Zielonka w latach 2004-2006”

wartość projektu: 7 110 013,45 zł
kwota dofinansowania: 4 332 314,70 zł

EFRR

Projekt zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet I, Działanie 1.2 Infrastruktura Ochrony Środowiska, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt zrealizowany rzeczowo w latach 2004-2006.

____________

tytuł projektu
„Lepszy start w przyszłość z certyfikatem ECDL”

wartość projektu: 49 830,00 zł
kwota dofinansowania: 49 830,00 zł

EFS

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet IX, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Projekt adresowany do grupy młodzieży (20 osób) – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce; zrealizowany przez Gminę Zielonka w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Zielonkowskim Forum Samorządowym, w okresie luty-lipiec 2010 r. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

____________

 

 

 

 

tytuł projektu
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zielonka w latach 2007-2009”

wartość projektu: 8.323.853,79 zł
kwota dofinansowania: 3.994.834,54 zł

FS

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Oś priorytetowa I, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, dofinansowany ze środków Funduszu Spójności (FS). Projekt zrealizowany rzeczowo w latach 2007-2009; obecnie jest rozliczany.

____________tytuł projektu
„Miejskie Gimnazjum w Zielonce szkołą sukcesu dla każdego ucznia”

wartość projektu: 594 095,00 zł
kwota dofinansowania: 575 995,00 zł

EFS

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; projekt realizowany przez Gminę Zielonka i Miejskie Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce od 1 września 2010 r. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów zielonkowskiego gimnazjum oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością dla podniesienia poziomu kształcenia. Końcowa data realizacji projektu to 31.05.2012 r. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

____________
tytuł projektu
„Efektywne kadry samorządowe w Gminie Zielonka”

wartość projektu: 775 835,00 zł
kwota dofinansowania: 690 735,00 zł

EFS

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej; projekt realizowany przez Gminę Zielonka od 1 marca 2010r., adresowany do do pracowników UM Zielonka, mający na celu podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w urzędzie, a tym samym poprawę jakości i dostępności usług świadczonych przez UMZ. W ramach projektu odbywają się szkolenia: ogólne, specjalistyczne, językowe i komputerowe oraz studia podyplomowe. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

____________tytuł projektu
„Aktywizacja mieszkańców Gminy Zielonka”

wartość projektu: 49 860,00 zł
kwota dofinansowania: 49 860,00 zł

EFS

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji; projekt realizowany przez Gminę Zielonka od 1 marca 2010 r. Adresowany do mieszkańców Zielonki – osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych takim wykluczeniem (długotrwale bezrobotnych, o obniżonej zdolności do pracy, z niskimi kwalifikacjami, niewielkim doświadczeniem zawodowym, korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonce). Projekt realizowany przez Gminę Zielonka w okresie od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Zgłoś do: Add 'Projekty zrealizowane' to WykopAdd 'Projekty zrealizowane' to Live-MSNAdd 'Projekty zrealizowane' to NetscapeAdd 'Projekty zrealizowane' to Del.icio.usAdd 'Projekty zrealizowane' to diggAdd 'Projekty zrealizowane' to Stumble UponKALENDARIUM

Grudnia
Pn Wt Śr Cz Pt So
Nd
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31