INTERNETOWY PLAN MIASTA

plan miasta

ROZKŁADY JAZDY

   
 
PKP


rozmiar: A A A
Projekty w trakcie realizacji


tytuł projektu:
„Na indywidualizację stawiamy, efekty w nauczaniu mamy”

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi dokładnie: 273 700,00 zł.
Realizacja projektu nie wymaga wniesienia wkładu własnego - jest to 100% dofinansowania ze środków europejskich.


Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych nr 1, nr 2, nr 3 funkcjonujących w Gminie Zielonka, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.
Wszystkie ww. szkoły zrealizują zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu nauczania. W ramach realizacji projektu, w materiały dydaktyczne wyposażone zostaną wszystkie 3 zielonkowskie szkoły podstawowe.

W szkołach realizowane są następujące zajęcia:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, (w tym zagrożonych dysleksją)
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne –rewalidacyjne
- zajęcia rozwijające zainteresowania zdolności matematyczno–przyrodnicze
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych informatycznie
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności językowych
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematycznie

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddzialanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

_________

tytuł projektu:
„Zielonka segreguje śmieci – gminny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”

Całkowita wartość projektu: 1 129 629,15 zł
Wydatki koszty kwalifikowane: 249 232,29 zł
Poziom dofinansowania: 85%
Kwota dofinansowania: 211 847,45


Przedmiotowy projekt, na celu ma ograniczenie negatywnego wpływu gospodarki odpadami na środowisko naturalne poprzez zastosowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Zielonka oraz przygotowanie do realizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W ramach jego realizacji nastąpi:
- zakup 24 pojemników do segregacji odpadów;
- promocja gminnego systemu selektywnej zbiórki odpadów w latach 2012-2013 wraz z zakupem worków do selektywnej zbiórki odpadów 2012-2013;
- prace przygotowawcze związane z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
- zakup sprzętu komputerowego integralnie związanego z obsługą systemu selektywnej zbiórki odpadów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Dzialanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

_________

tytuł projektu:
„Rowerem przez Zielonkę - rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej”

Całkowita wartość projektu:        447 992,79 zł
Kwota dofinansowania (EFRR):    335 994,59 zł


Przedmiotowy projekt, ma na celu rozwój i promocję oferty turystycznej Gminy Zielonka i obejmuje m.in.
- Opracowanie projektu budowlanego na bazie, przygotowywanej obecnie kompleksowej koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta Zielonka, uwzględniającej lokalizację ścieżek rowerowych oraz rozwiązania techniczne
w zakresie stworzenia sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta (budowę nowych ścieżek rowerowych, modernizację zniszczonych ścieżek oraz funkcjonalne połączenie ścieżek planowanych i istniejących).
- Stworzenie parkingu dla rowerów (stojaki na rowery w 4 lokalizacjach na terenie Miasta) wraz z wypożyczalnią (10 rowerów).
- Oznakowanie szlaków rowerowych i pieszych zlokalizowanych na terenie Gminy Zielonka.
- Utworzenie miejskich stref rekreacji: placów zabaw dla dzieci wraz z miejscami rekreacji dla dorosłych (urządzenia do ćwiczeń siłowych);
- Utworzenie gminnego punktu obsługi turystów (punkt na terenie Urzędu Miasta Zielonka);
- W ramach projektu zaplanowano opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, które kolportowane będą nieodpłatnie w gminnym centrum informacji turystycznej, dworcu oraz placówkach handlowych, gastronomicznych i noclegowych na terenie Gminy.
- Przygotowanie i montaż mapy turystycznej Gminy, która zostanie umieszczona w trzech lokalizacjach na terenie Gminy: przy Urzędzie Miasta Zielonka, przy wejściu na teren Glinianek (przy miejskiej strefie rekreacji) oraz przy głównej trasie przelotowej przez Miasto, dzielącej Zielonkę i Zielonkę Bankową. Powszechnie dostępna mapa umożliwi sprawne przemieszczanie się turystów po Mieście oraz umożliwi dotarcie do wskazanych na mapie miejsc atrakcyjnych turystycznie i obszarów cennych przyrodniczo.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Dzialanie 6.2. Turystyka. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

_________

tytuł projektu:
„Nie wyklucz@my, Internet zapewniamy – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka”

Szacowana wartość projektu: 805 640,00 zł
Wnioskowane (przyznane) dofinansowanie: 795 440,00 zł

CELEM OGÓLNYM projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka, a w szczególności dzieci i młodzieży uczącej się i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Liczba beneficjentów ostatecznych proj. szacowana jest na poziomie 100 osób (średnio 3 os./gosp. dom.), w tym 9 os. niepełnosprawnych.

Projekt przyczyni się do realizacji POIG, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion; dzięki jego realizacji 35 gosp. domowych z terenu Gminy Zielonka, wytypowanych zgodnie z opisem Działania 8.3 (m.in. takie w których jest dziecko, młodzież w wieku 0-25 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności), uzyskają wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu w okresie 3 lat realizacji projektu (2012-2015), a także w okresie wymaganej trwałości projektu. Uzupełniona zostanie również miejska sieć punktów bezpłatnego dostępu do Internetu (HotSpoty zapewniające Internet grupie docelowej, a w okresie trwałości projektu, także innym mieszkańcom gminy) oraz zapewniona zostanie pomoc konsultanta-informatyka, obejmująca swym zasięgiem teren całej gminy.

"Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość"

___________

tytuł projektu:
"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW)

Wartość projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
w partnerstwie z samorządami z terenu województwa: 180 000 000,00 zł

EFRR

Gmina Zielonka jest jednym z partnerów projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wniosek z listy projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM 2007-2013). Projekt w trakcie realizacji, dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

________tytuł projektu:
"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA)

Wartość projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z samorządami z terenu województwa: 60 000 000,00 zł
EFRR

Gmina Zielonka jest jednym z partnerów projektu. Wniosek z listy projektów indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM). Projekt w trakcie realizacji, dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

Zgłoś do: Add 'Projekty w trakcie realizacji' to WykopAdd 'Projekty w trakcie realizacji' to Live-MSNAdd 'Projekty w trakcie realizacji' to NetscapeAdd 'Projekty w trakcie realizacji' to Del.icio.usAdd 'Projekty w trakcie realizacji' to diggAdd 'Projekty w trakcie realizacji' to Stumble UponKALENDARIUM

Lipca
Pn Wt Śr Cz Pt So
Nd
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04