INTERNETOWY PLAN MIASTA

plan miasta

ROZKŁADY JAZDY

   
 
PKP


rozmiar: A A A
Środki z Unii na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej

Gmina Zielonka pozyskała 54 315,00 zł ze środków unijnych na projekt "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zielonka, stanowiącego element Strategii ZIT WOF".W ramach projektu opracowany zostanie Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zielonka, który obejmie całość obszaru geograficznego gminy.

 

Źródła finansowania

Źródło finansowania

Kwota

(zł)

Wnioskowana dotacja ze środków FS

54 315,00

Inne źródła finansowania ze środków publicznych

0,00

Środki własne

9 585,00

RAZEM:

63 900,00


 
W ramach projektu opracowany zostanie Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zielonka, który obejmie całość obszaru geograficznego gminy.

Na potrzeby Planu, w ramach realizacji opisywanej inicjatywy projektowej stworzona zostanie baza danych zawierająca:
1. Wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje polegające na ocenie gospodarki energią w mieście oraz w jego poszczególnych sektorach i obiektach;
2. Inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych (przygotowanej w oparciu o badanie ankietowe, w ramach którego przeprowadzone zostaną wywiady z mieszkańcami gminy, mające na celu zidentyfikowanie funkcjonujących systemów grzewczych oraz rozpoznanie planów i potrzeb mieszkańców gminy w zakresie modernizacji budynków). Szczególnie uwzględnione zostaną obiekty należące do gminy (budynki instytucji gminnych, szkół
i przedszkoli, budynki komunalne oraz oświetlenie uliczne). Przeprowadzone zostanie także rozpoznanie wśród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Zielonka.
Na dzień składania niniejszego wniosku, Gmina Zielonka nie posiada takiej bazy danych (ani inwentaryzacji źródeł emisji CO2), dlatego też jej sporządzenie w ramach realizacji projektu jest w pełni uzasadnione.
 
Na potrzeby bazy danych, pozyskane zostaną dane o źródłach emisji gazów i na ich podstawie wykonane zostaną obliczenia zapotrzebowania na energię. Następnie przeprowadzona zostanie analiza możliwości zmniejszenia emisji gazów, a tym samym obniżenia emisji i osiągnięcie dopuszczalnych poziomów pyłów zawieszonych w powietrzu.
 
W ramach przedmiotowego projektu przeprowadzone zostanie również szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta Zielonka w zakresie problematyki związanej z emisją gazów oraz z tworzeniem, wdrażaniem, realizacją oraz monitorowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej. W szkoleniu wezmą udział pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału ds. Funduszy Zewnętrznych, Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydziału Finansowego. Przyjęto założenie, że w szkoleniu wezmą udział po 2 osoby z ww. wydziałów UM Zielonka oraz przedstawiciele zarządu Gminy Zielonka. Tematyka szkolenia (moduły i ich ilość) oraz czas jego trwania dostosowane zostaną do zakresu prac prowadzonych w ramach opracowywania Planu oraz tworzenia bazy danych.
 
Zaplanowane zostało także przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej w zakresie udziału dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w stworzeniu Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zielonka. Zaplanowano opracowanie i kolportaż  plakatów i ulotek informacyjnych oraz publikacje w prasie lokalnej.
Informacje o zamiarze opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zielonka zostaną także upublicznione za pośrednictwem Serwisu Informacyjnego Miasta Zielonka – www.zielonka.pl oraz Magazynu Zielonka – bezpłatnej gazety miejskiej dystrybuowanej wśród mieszkańców miasta.
 
Opracowanie Planu wraz z bazą danych w zakresie gospodarowania energią i emisyjności gazów, jak również szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Zielonka oraz zaplanowana akcja informacyjno-promocyjna, są działaniami wzajemnie komplementarnymi i niezbędnymi dla osiągnięcia założonych celów projektu.
 
Prace w ramach analizowanego projektu poprzedzone zostaną wnikliwą analizą dokumentów planistycznych i strategicznych obowiązujących na terenie Gminy Zielonka oraz wszelkich dokumentów wyższego rzędu, których zapisy powinny być wzięte pod uwagę przy konstruowaniu gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej. Działania zawarte w Planie będą spójne z ww. dokumentami, a przede wszystkim z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Zielonka.
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zielonka w swej treści uwzględniał będzie w szczególności zadania inwestycyjne w obszarze zużycia energii w budynkach/ instalacjach (komunalnych i niekomunalnych) oraz w ramach oświetlenia ulicznego; będzie wskazywał mierniki osiągnięcia założonych celów oraz plan wdrażania i monitorowania, jak również źródła finansowania działań.
W treści dokumentu znajdą się stosowne odniesienia do POP oraz PDK. Po przeprowadzeniu Strategicznej OOŚ (jeśli takowa będzie wymagana), sporządzone zostanie pisemne podsumowanie o sposobie uwzględnienia wyników strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Informacje wynikające z Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zielonka (i/lub w jakikolwiek sposób do niego nawiązujące) będą upubliczniane za pośrednictwem: www.zielonka.pl oraz Magazynu Zielonka.
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej, stanowiący element Strategii ZIT opracowany zostanie na rzecz Gminy Zielonka – gminy miejskiej, położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego, w Województwie Mazowieckim.
Zielonka jest miastem zlokalizowanym w bliskiej odległości od Warszawy i należy do aglomeracji warszawskiej, a od czerwca 2013 r. uczestniczy w działaniach na rzecz Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) w ramach planowanych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W sierpniu 2013 r. w Warszawie podpisana została Wielostronna deklaracja współpracy gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 
Wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zielonka, stanowiącego element Strategii ZIT będzie spójne z założeniami rozwojowymi miasta, przyjętymi w obowiązujących gminnych dokumentach planistycznych i strategicznych. Realizacja zadań – zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych – zaplanowanych w ramach Planu, przyczyniać się będzie do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 związanych z redukcją emisji gazów i pyłów do atmosfery, zwiększeniem udziału energii odnawialnej i podniesieniem efektywności energetycznej. Efektem realizacji działań zawartych w Planie będzie redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 
Zgodnie z „Zasadami realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce” opublikowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w lipcu 2013 r., wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zielonka (jeśli będzie taka konieczność) poprzedzone zostanie przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Będzie to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji opracowanego planu, przyjętego przez organ administracji samorządowej, wyznaczającego ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i obejmującego w szczególności:

- uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
- sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
- uzyskanie wymaganych ustawą opinii (RDOŚ i PIS),
- zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 

Zgłoś do: Add 'Środki z Unii na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej' to WykopAdd 'Środki z Unii na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej' to Live-MSNAdd 'Środki z Unii na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej' to NetscapeAdd 'Środki z Unii na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej' to Del.icio.usAdd 'Środki z Unii na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej' to diggAdd 'Środki z Unii na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej' to Stumble UponKALENDARIUM

Grudnia
Pn Wt Śr Cz Pt So
Nd
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31