INTERNETOWY PLAN MIASTA

plan miasta

ROZKŁADY JAZDY

   
 
PKP


rozmiar: A A A
Tryb wyboru Miejskiej Rady Młodzieżowej w Zielonce
Tryb wyboru Rady Młodzieży określa Statut Mlodzieżowej Rady Miasta.

Czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Młodzieży przysługuje wszystkim mieszkańcom Miasta Zielonka w wieku od 14 do 21 lat.
Bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Młodzieży przysługuje wszystkim mieszkańcom Miasta Zielonka w wieku od 15 do 20 lat.

Wybory są bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybory przeprowadza Komisja wyborcza Młodzieżowej Rady Miasta. Komisja wyborcza jest organem właściwym w sprawie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia wyborów. 2. W skład Komisji Wyborczej wchodzą:
 1. trzech przedstawicieli młodzieży posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Młodzieży
 2. pracownik Urzędu Miasta wskazany przez Burmistrza Zielonki jako Sekretarz komisji,
 3. radny Rady Miasta przedstawiciel komisji właściwej ds. edukacji, wskazany przez komisję,
 4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 3 przedstawicieli młodzieży, o których mowa w ust. 2 pkt.1 odbywa się losowanie przeprowadzone przez osobę wskazaną przez Burmistrza Zielonki.
 5. Osoba będąca członkiem Komisji Wyborczej nie może startować w wyborach.

Wybory do Rady Młodzieży zarządza Burmistrz Miasta Zielonka. Wybory do Rady Młodzieży zarządza się nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji Rady Młodzieży.

Wybory do Rady Młodzieży przeprowadza Komisja wyborcza wskazując miejsca i czas zebrań wyborczych. Miejscami wskazanymi przez Komisję wyborczą są siedziby Miejskiego Gimnazjum oraz Urzędu Miasta Zielonka. Komisja wyborcza w każdym z tych miejsc wyznacza termin i datę wyborów oddzielnie. Dla ważności zebrania wyborczego wymagana jest frekwencja co najmniej 25 osób. W przypadku braku frekwencji Komisja wyborcza wyznacza niezwłocznie nowy termin zebrania wyborczego.

KANDYDACI

Kandydatów na członków Rady Młodzieży mogą zgłaszać:

 1. koła zainteresowań,
 2. samorząd szkolny gimnazjum,
 3. samorząd szkolny szkoły ponagimnazjalnej,
 4. organizacje zrzeszające młodzież w wieku określonym w § 23 ust.1.
 5. kandydat może zgłaszać się sam.

Kandydat na członka Rady Młodzieży może być zgłoszony do Komisji wyborczej najpóźniej na 3 dni przed pierwszym terminem zebrania wyborczego. Zgłaszając kandydata na członka Rady Młodzieży należy podać jego imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania oraz nr dokumentu tożsamości. Kandydat na członka Rady Młodzieży musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o zapewnieniu bezpiecznej drogi dojścia i powrotu dziecka do domu w związku z wykonywaniem mandatu radnego oraz zgodę na udział w pracach Rady Młodzieży.

Każdy kandydat na członka Rady Młodzieży musi dostarczyć pod rygorem skreślenia z listy kandydatów, Komisji wyborczej listę co najmniej 25 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Młodzieży, popierających jego kandydaturę. Lista z podpisami powinna zawierać: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, szkołę, nr dokumentu tożsamości, podpis. Fałszowanie listy lub powtarzanie się wpisów na liście powoduje skreślenie z listy kandydatów. Listę z podpisami popierającymi trzeba dostarczyć na 3 dni przed dniem wyborów.

WYBORCY

Osoby, którym przysługuje prawo wybierania wpisują się do spisu wyborców na zebraniu wyborczym. Spis wyborczy zawiera imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, nr dokumentu tożsamości, podpis. Spis wyborczy udostępniany jest tylko do wglądu Komisji wyborczej i po zakończeniu głosowania przekazywany jest do Burmistrza Miasta wraz z pozostałymi dokumentami. Można wziąć udział w głosowaniu tylko raz. Komisja wyborcza na podstawie spisu wyborców z przeprowadzonego głosowania na pierwszym zebraniu wyborczym sprawdza czy wyborca brał już udział w głosowaniu.

KARTY DO GŁOSOWANIA

Komisja wyborcza po sporządzeniu listy kandydatów na członków Rady Młodzieży przygotowuje karty do głosowania. Na karcie do głosowania wymienia się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią komisji wyborczej. Na karcie do głosowania umieszcza się informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

GŁOSOWANIE

W miejscu, w którym odbywa się zebranie wyborcze Komisja wyborcza wydziela miejsce zapewniające tajność głosowania, w liczbie umożliwiającej wyborcom swobodne z nich korzystanie. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja wyborcza sprawdza czy urna jest pusta. Komisja wyborcza wydaje wyborcom karty do głosowania po uprzednim sprawdzeniu danych i wpisaniu do spisu wyborców oraz złożeniu podpisu przez wyborcę w spisie.

Z przeprowadzonego głosowania Komisja wyborcza sporządza protokół, który powinien zawierać:

 1. datę przeprowadzenia wyborów,
 2. liczbę osób zebranych na zebraniu,
 3. liczbę głosów ważnych,
 4. liczbę głosów nieważnych
 5. liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,
 6. podpisy członków komisji wyborczej.

Za wybranego uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej ważnie oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych na 2 lub więcej osób za wybranego uznaje się kandydata starszego wiekiem.
Nie przysługuje prawo wniesienia protestu, co do przeprowadzonych wyborów.

Zgłoś do: Add 'Tryb wyboru Miejskiej Rady Młodzieżowej w Zielonce' to WykopAdd 'Tryb wyboru Miejskiej Rady Młodzieżowej w Zielonce' to Live-MSNAdd 'Tryb wyboru Miejskiej Rady Młodzieżowej w Zielonce' to NetscapeAdd 'Tryb wyboru Miejskiej Rady Młodzieżowej w Zielonce' to Del.icio.usAdd 'Tryb wyboru Miejskiej Rady Młodzieżowej w Zielonce' to diggAdd 'Tryb wyboru Miejskiej Rady Młodzieżowej w Zielonce' to Stumble UponKALENDARIUM

Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So
Nd
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06