INTERNETOWY PLAN MIASTA

plan miasta

ROZKŁADY JAZDY

   
 
PKP


rozmiar: A A A
Komisje Rady
Komisje Rady Miasta Zielonka VII Kadencji 2014 - 2018

STAŁE KOMISJE RADY MIASTA ZIELONKA


KOMISJA INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I TRANSPORTU

1. Jerzy Barbarski
2. Bogdan Krysiński
3. Tadeusz Tomczuk
4. Maciej Włodarczyk - Przewodniczący Komisji
5. Tomasz Wołujewicz

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I ROZWOJU MIASTA

1. Jan Bąk
2. Renata Ochocińska - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Henryk Szczurowski Przewodniczący Komisji
4. Tadeusz Szklarski
5. Gabriela Wiśniewska
 
KOMISJA EDUKACJI, RODZINY, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

1. Andrzej Marek Grodzki
2. Bogdan Krysiński
3. Sławomir Moczarski - Przewodniczący Komisji
4. Joanna Nicole - Urbanowicz
5. Tomasz Wołujewicz

KOMISJA KULTURY, SPRAW SPOŁECZNYCH, OCHRONY ZDROWIA I SPORTU

1. Wojciech Bardowski
2. Joanna Nicole - Urbanowicz - Przewodnicząca Komisji
3. Stefan Stefaniszyn
4. Henryk Szczurowski
5. Tadeusz Szklarski  
 
KOMISJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I EWIDENCJI GRUNTÓW

1. Jerzy Barbarski - Przewodniczący Komisji
2. Jan Bąk
3. Andrzej Marek Grodzki
4. Sławomir Moczarski
5. Gabriela Wiśniewska

KOMISJA REWIZYJNA

1. Wojciech Bardowski
2. Renata Ochocińska
3. Stefan Stefaniszyn
4. Tadeusz Tomczuk - Przewodniczący Komisji
5. Maciej Włodarczyk

KOMPETENCJE KOMISJI

1. Do zadań Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Transportu należą sprawy związane z realizacją zadań inwestycyjnych i gospodarki komunalnej, a także dbaniem o środowisko przyrodnicze, w tym:

1)udział w tworzeniu i opiniowaniu planów budżetowych dotyczących inwestycji, gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska,
2)opiniowanie planowanych inwestycji i wykonania planu inwestycji,
3)opiniowanie przedsięwzięć obejmujących: drogi, ulice, mosty, place oraz organizację ruchu drogowego, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości
i porządku, urządzenia komunalne, wysypiska i utylizację odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz, lokalny transport zbiorowy, budownictwo mieszkaniowe, cmentarze komunalne, ochronę środowiska i przyrody, gospodarkę wodna, zieleń komunalną
i zadrzewienie,
4)współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta i organizacjami społecznymi  w planowaniu, kontrolowaniu i odbiorze technicznym inwestycji;
5)współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta w dziedzinach z zakresu działania komisji,
6)opiniowanie wykonania budżetu miasta w dziedzinach z zakresu działania komisji,
7)przygotowywanie uchwał w zakresie działania komisji;
8)współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej szczebla poza gminnego w zakresie działania komisji,
9)kontrola działań komórek organizacyjnych urzędu miasta realizujących zadania w zakresie działań komisji.

2. Do zadań Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Miasta należą sprawy dotyczące finansów miasta oraz planów rozwoju Zielonki w tym:

1)udział w tworzeniu i opiniowaniu planów budżetowych,
2)analiza rozdysponowania rezerw budżetowych,
3)półroczna kontrola realizacji budżetu,
4)bieżąca analiza dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych miasta,
5)opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu,
6)opiniowanie projektu budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej Miasta,
7)opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat,
8)opiniowanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

3. Do zadań Komisji Edukacji, Rodziny, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego należą sprawy dotyczące zagadnienia funkcjonowania placówek oświatowych, inicjowania i opracowywania planów rozwoju edukacji, działania prorodzinne oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym:

1)udział w tworzeniu i opiniowaniu planów budżetowych dotyczących oświaty, kultury i sportu, działań prorodzinnych, bezpieczeństwa i porządku publicznego,
2)opiniowanie przedsięwzięć obejmujących: oświatę w tym szkoły podstawowe, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze, politykę prorodzinną, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, opiniowanie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,
3)współpraca z organizacjami młodzieżowymi,
4)współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta w dziedzinach z zakresu działania komisji,
5)opiniowanie wykonania budżetu miasta w dziedzinach z zakresu działania komisji,
6)przygotowywanie uchwał w zakresie działania komisji;
7)współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej szczebla poza gminnego w zakresie działania komisji,
8)kontrola działań komórek organizacyjnych urzędu miasta realizujących zadania w zakresie działań komisji.

4. Do zadań Komisji Kultury, Spraw Społecznych, Ochrony Zdrowia i Sportu należą sprawy dotyczące funkcjonowania obiektów kultury i sportu, inicjowanie działań sportowych, działań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych, sprawy związane z zaspakajaniem potrzeb mieszkaniowych, ochrona zdrowia, w tym:

1)udział w tworzeniu i opiniowaniu planów budżetowych dotyczących: kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia,
2)opiniowanie przedsięwzięć obejmujących: kulturę, promocję Miasta, nadawanie i zmiany nazw ulic i placów, wznoszenie pomników, politykę społeczną, w tym ośrodek pomocy społecznej oraz zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych, kulturę fizyczną, turystykę, tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, ochrona zdrowia.
3)współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta w dziedzinach z zakresu działania komisji,
4)opiniowanie wykonania budżetu miasta w dziedzinach z zakresu działania komisji,
5)przygotowywanie uchwał w zakresie działania komisji;
6)współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej szczebla poza gminnego w zakresie działania komisji,
7)kontrola działań komórek organizacyjnych urzędu miasta realizujących zadania w zakresie działań komisji.

5. Do zadań Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ewidencji Gruntów należą sprawy dotyczące zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz ewidencji gruntów, w tym:

1) udział w procedurze planistycznej,
2) opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3) opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
4) reprezentowanie Rady Miasta Zielonka na etapie uzgodnień, w tym rozpatrywanie propozycji mieszkańców, organizacji społecznych do projektu planu,
5) wydawanie opinii w toku dokonywania przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
6) wydawanie opinii w sprawie analiz wykonywanych w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych,
7) opiniowanie spraw związanych ze sprzedażą mienia komunalnego oraz kupnem i pozyskiwaniem nieruchomości,
8) opiniowanie spraw związanych z ładem przestrzennym, geodezją, kartografią i gospodarką gruntami,
9) rozpatrywanie wniosków oraz opiniowanie projektów uchwał w sprawie nadania nazw ulicom, skwerom, placom,
10) opiniowanie spraw i projektów uchwał związanych z targowiskiem miejskim,
11) opiniowanie i inicjowanie działań w zakresie dotyczącym lasów, parków, skwerów i zieleńców,
12) planowanie i inicjowanie działań w zakresie zachowania ładu przestrzennego, gospodarki wodnej, architektury i urbanistyki,
13) podejmowanie inicjatyw dotyczących wyglądu estetycznego miasta oraz zagospodarowania zieleni,
14) inspirowanie i opiniowanie kierunków rozwoju i polityki przestrzennej i urbanistycznej miasta,
15) rozpatrywanie wniosków, projektów uchwał, planowanie i inicjowanie spraw związanych z komunalizacją majątku skarbu państwa. 

Zgłoś do: Add 'Komisje Rady' to WykopAdd 'Komisje Rady' to Live-MSNAdd 'Komisje Rady' to NetscapeAdd 'Komisje Rady' to Del.icio.usAdd 'Komisje Rady' to diggAdd 'Komisje Rady' to Stumble UponKALENDARIUM

Lipca
Pn Wt Śr Cz Pt So
Nd
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04