INTERNETOWY PLAN MIASTA

plan miasta

ROZKŁADY JAZDY

   
 
PKP


Regulamin przyznawania patronatu
Burmistrza Miasta Zielonka

 
§ 1
Patronat Burmistrza Miasta Zielonka może być przyznany imprezom lub wydarzeniom o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, w tym publikacjom, których realizacja przyczyni się do promocji miasta bądź ma na celu integrację społeczną mieszkańców.
§ 2
 1. Przyznanie patronatu Burmistrza Miasta Zielonka nie jest jednoznaczne z deklaracją wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
 2. Burmistrz Miasta Zielonka może udzielić wsparcia imprezie, której przyznaje patronat, w formie ufundowania nagród, w tym pucharów, medali, statuetek, pokrycia części wydatków związanych z organizacją przedsięwzięcia lub wsparcia organizacyjnego.
§ 3
 1. Z wnioskiem o objęcie patronatem Burmistrza Miasta Zielonka imprezy lub wydarzenia występuje organizator, składając w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia. Wniosek może zostać wysłany również pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Zielonka bądź pocztą elektroniczną na adres um@zielonka.pl.
 2. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.zielonka.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5.
 3. Wniosek o przyznanie patronatu Burmistrza Miasta Zielonka należy złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed dniem organizacji imprezy lub wydarzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
 4. W przypadku wnioskowania o patronat Burmistrza Miasta Zielonka wraz z ufundowaniem nagród, bądź pokrycie części wydatków związanych z organizacją przedsięwzięcia, organizator zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie nie krótszym niż 21 dni przed dniem organizacji imprezy lub wydarzenia.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość rozpatrzenia wniosku w terminie innym niż określone w ust. 3 i ust. 4.
§ 4
 1. Decyzję w sprawie objęcia patronatem Burmistrza Miasta Zielonka imprezy lub wydarzenia podejmuje Burmistrz Miasta Zielonka.
 2. Burmistrz Miasta Zielonka ma prawo udzielenia wsparcia finansowego bądź organizacyjnego innego niż wnioskowane przez organizatora, bądź odmowy objęcia patronatem wydarzenia lub imprezy bez podania przyczyny.
 3. O przyznaniu bądź odmowie przyznania patronatu Burmistrza Miasta Zielonka wydział właściwy ds. promocji Urzędu Miasta Zielonka niezwłocznie informuje organizatora w formie pisemnej.
§ 5
W przypadku przyznania patronatu Burmistrza Miasta Zielonka, organizator w terminie 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia lub imprezy zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Zielonka, w sposób określony w § 3 ust. 1 informacji dotyczącej przebiegu wydarzenia wraz ze zdjęciami oraz kserokopiami materiałów promujących wydarzenie oraz notki prasowej do publikacji na stronie www.zielonka.pl.

§ 6
 1. Organizator wydarzenia lub imprezy, którym przyznany został patronat Burmistrza Miasta Zielonka zobowiązany jest do poinformowania uczestników o przyznanym patronacie poprzez umieszczenie informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, a także podczas trwania wydarzenia lub imprezy.
 2. Organizator wydarzenia lub imprezy zobowiązany jest do umieszczania na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z wydarzeniem lub imprezą, herbu miasta Zielonka, dostepnego na stronie www.zielonka.pl, w zakładce dotyczącej patronatu Burmistrza Miasta Zielonka. 
 3. Niewywiązanie się z zobowiązań, o których mowa w ust. 1 stanowić może podstawę do odmowy przyznania organizatorowi wydarzenia lub imprezy patronatu przez Burmistrza Miasta Zielonka w przyszłości.
§ 7
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Zielonka może odebrać przyznany uprzednio patronat.
 2. Odebranie patronatu Burmistrza Miasta Zielonka nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania patronatu. 

 ________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania patronatu Burmistrza Miasta Zielonka

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE PATRONATU BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA (DOC)

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE PATRONATU BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA (PDF)

HERB MIASTA ZIELONKA (PDF)

KALENDARIUM

Kwietnia
Pn Wt Śr Cz Pt So
Nd
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05