INTERNETOWY PLAN MIASTA

plan miasta

ROZKŁADY JAZDY

   
 
PKP


rozmiar: A A A
Kompetencje Rady Miasta

Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kompetencje Rady Miasta określa art. 18 i art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy: 

 • uchwalanie statutu Miasta,
 • ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika i sekretarza na wniosek Burmistrza,
 • uchwalanie budżetu, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielania lub nie udzielania absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi samorządami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach; herbu, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • podejmowanie uchwał związanych z utworzeniem ″młodzieżowej rady miasta″,
 • stanowienie o innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miasta.
Zgłoś do: Add 'Kompetencje Rady Miasta' to WykopAdd 'Kompetencje Rady Miasta' to Live-MSNAdd 'Kompetencje Rady Miasta' to NetscapeAdd 'Kompetencje Rady Miasta' to Del.icio.usAdd 'Kompetencje Rady Miasta' to diggAdd 'Kompetencje Rady Miasta' to Stumble UponKALENDARIUM

Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So
Nd
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06