INTERNETOWY PLAN MIASTA

plan miasta

ROZKŁADY JAZDY

   
 
PKP


rozmiar: A A A
Konsultacje aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Zielonka na lata 2014-2024

Rozpoczęły się konsultacje aktualizacji STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ZIELONKA NA LATA 2014-2024. Zasady konsultacji określa zarządzenie Burmistrza Miasta Zielonka:

Zarządzenie nr 188 /14
Burmistrza
Miasta Zielonka
z
dnia 24 października 2014 r.

 
w sprawie konsultacji aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Zielonka na lata 2014 - 2024


    Na podstawie art. 5a   ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały IV/23/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego gminy Zielonka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Zielonka zarządza, co następuje:

§1

  1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Zielonka na lata 2014 – 2024.

  2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców miasta Zielonka  oraz  organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na terenie miasta, na temat przedmiotu konsultacji, o którym mowa w punkcie 1.

 

§2

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 24 października 2014r.

  2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 7 listopada 2014r.

§3


1. Projekt aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Zielonka na lata 2014 – 2024, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zostanie udostępniony w następujący sposób:
    a)   będzie zamieszczony na stronie internetowej miasta www.zielonka.pl,
    b)   będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta  Zielonka w zakładce „Burmistrz Miasta – Zarządzenia Burmistrza”,
    c) będzie udostępniony w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zielonce.
2. Mieszkańcy Zielonki oraz organizacje pozarządowe mają możliwość wyrażenia swojej opinii w przedmiotowej sprawie w następujący sposób:
    a)  przedstawienia swojej opinii na piśmie na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia i złożenia jej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta    Zielonka bądź w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zielonce.
    b)  przesłania opinii pocztą elektroniczną na adres um@zielonka.pl,
    c)  przesłania opinii na piśmie do Urzędu Miasta Zielonka,
3. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół, który zostanie opublikowany na stronie internetowej www.zielonka.pl.

 §4

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielonka.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Zielonka
         /-/
Grzegorz Dudzik


STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

DIAGNOZA JAKOŚCI ŻYCIA W ZIELONCE - RAPORT O STANIE GMINY (Załącznik nr 1 do Strategii)


PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2018 (Załącznik nr 2 do Strategii)

 

FORMULARZ DO ZGŁASZANIA UWAG
Zgłoś do: Add 'Konsultacje aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Zielonka na lata 2014-2024' to WykopAdd 'Konsultacje aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Zielonka na lata 2014-2024' to Live-MSNAdd 'Konsultacje aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Zielonka na lata 2014-2024' to NetscapeAdd 'Konsultacje aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Zielonka na lata 2014-2024' to Del.icio.usAdd 'Konsultacje aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Zielonka na lata 2014-2024' to diggAdd 'Konsultacje aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Zielonka na lata 2014-2024' to Stumble UponKALENDARIUM

Lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So
Nd
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04